Exekutorský úřad Praha 2 | Mgr. Ivana Pýchová Dnes je pondělí 19. února 2018 | Svátek má Patrik, zítra Oldřich

 

 

Exekutorský úřad Praha 2 | Pohledávky | Vymáhání |
HOME Pro Povinné Pro oprávněné Předpisy Úřední deska KONTAKT TÉMATA
Naše adresa: Budějovická 65, 140 00 Praha 4 - Kačerov, tel.: 2222 5 3331, mobil: 602 41 77 16
Menu blok 1 nadpis Aktuality:
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Celkem234757
Únor17964
Dnes205
Online2
On-line jsou 2 lidé
Postup při exekučním řízení


1. Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný nebo jeho právní zástupce navrhnout nařízení exekuce podle zákona 120/2001 Sb.o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Exekuční titul musí být vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu). K návrhu je třeba připojit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii.

2. Návrh na nařízení exekuce podává oprávněný exekutorovi nebo příslušnému soudu. Návrh může podat kterémukoliv exekutorovi, kterého si zvolí bez ohledu na místní příslušnost. Návrh podaný soudu musí obsahovat určení konkrétního exekutora, kterého si oprávněný vybral. Místně a věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud povinného.

Návrh podaný exekutorovi musí obsahovat:
označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla označení oprávněného a povinného (jméno nebo obchodní název, bydliště nebo sídlo a identifikační číslo právnické osoby) exekuční titul - přesné označení uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena a údaj, zda a v jakém rozsahu byla již povinným splněna důkazy, kterých se oprávněný dovolává datum a podpis oprávněného v návrhu na nařízení exekuce by měly být uvedeny i další skutečnosti, které usnadní provedení exekuce (např. údaje o majetku povinného, má-li být exekucí postižen, jeho plátci mzdy atd.) pokud tyto údaje oprávněný zná Přešlo-li právo přiznané exekučním titulem nebo naopak povinnost tímto titulem uložená na jinou osobu (např.postoupení pohledávky, dědictví, převzetí závazku) je třeba doložit tuto skutečnost listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem.

Oprávněný nemusí v návrhu určovat, jakým způsobem má být exekuce provedena (nemusí např. bezpodmínečně označovat majetek povinného, který má být exekucí postižen).

3. K návrhu na nařízení exekuce je vhodné připojit kromě exekučního titulu i další listiny, které svědčí o skutečnostech významných pro provedení exekuce, zejména o majetku povinného, má-li být exekucí postižen (např. výpisy z katastru nemovitostí).

4. Exekutor, kterému byl podán návrh, postupuje dále z úřední povinnosti - do 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce, soud pověření udělí a nařídí exekuci opět do 15 dnů - usnesení soudu o nařízení exekuce se povinnému doručí až po doručení oprávněnému a exekutorovi. Od doručení usnesení nesmí povinný nakládat se svým majetkem.

5. Po doručení usnesení o nařízení exekuce exekutor posoudí a určí, jakým způsobem (zejména vůči jakému majetku) bude exekuce provedena a vydá o tom exekuční příkaz, vůči kterému neexistuje opravný prostředek. S majetkem postiženým exekucí nesmí povinný nijak nakládat. Po právní moci usnesení o nařízení exekuce exekutor tuto exekuci provede.

6. Exekutor může vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má být exekuce provedena. Může též předvolat povinného a vyzvat ho, aby svou povinnost dobrovolně splnil nebo aby podal prohlášení o svém majetku, případně může navrhnout, aby povinného k prohlášení o majetku předvolal soud (nemusí být před tím splněna povinnost uložená v § 260b odst. 1 OSŘ).

7. Náklady exekuce, mezi něž patří zejména odměna exekutora, náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností hradí povinný. Výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů atd. upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb. U exekuce na zaplacení peněžité částky činí odměna exekutora 15 % z vymožené částky (minimálně 3.000,- Kč), a to do částky 3.000.000,- Kč, při vyšší částce percentuálně klesá. Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu, kterou se sjednává smluvní odměna za provedení exekuce nad rámec tarifní odměny stanovené vyhláškou. Smluvní odměna není nákladem exekuce.

8. Exekutor může po povinném požadovat složení přiměřené zálohy na náklady exekuce (max. do 30 % tarifní odměny u exekuce na zaplacení peněžité částky).

Pokud disponujete vykonatelným exekučním titulem, vyplňte prosím následující formulář, pracovníci exekučního úřadu v Teplicích se s Vámi spojí a poradí Vám, jak v daném případě postupovat.

Home   |  Úřední deska   |  Předpisy   |  Kontakt   |  logIN   |
© dada design 2010, prostřednictvím phpRS redakčního systému ver. 2.8.1.